کرتین وال - پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
نمای کرتین وال - پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷